Kwytskelding / Exemption

If you wish to apply for school fee exemption, please read the application form thoroughly and attach the necessary documentation.

 • Certified Copy of ID document - self and spouse
 • Proof of Address (eg municipal account)
 • Certified copy of payslip - self
 • Certified copy of payslip - spouse
 • Affidavit declaring unemployment / UIF documentation
 • Proof of income received from investments
 • Proof of income received from maintenance / Bank statement
 • Proof of income received from children's grant (Letter from SASSA)
 • Proof of rental income
 • Proof of income from interest, etc.
 • Financial report by auditor of business - self
 • Financial report by auditor of business - spou
 • Stamp by Commissioner of Oaths on application form

Indien u wil aansoek doen vir kwytskelding van skoolfonds, lees asseblief die aansoek noukeurig deur en heg die nodige dokumentasie aan.

 • Gesertifiseerde Afskrif van ID dokument - self en gade
 • Bewys van adres (bv munisipale rekening)
 • Gesertifiseerde afskrif van salarisstrokie - self
 • Gesertifiseerde afskrif van salarisstrokie - gade
 • Beëdigde verklaring van werkloosheid / UIF dokumentasie
 • Bewys van inkomste ontvang uit beleggings
 • Bewys van inkomste ontvang uit onderhoud / Bankstaat
 • Bewys van inkomste uit kindertoelae (Brief van SASSA)
 • Brief van inkomste uit verhuring
 • Brief van inkomste uit rente, ens.
 • Finansiële verslag deur ouditeur van besigheid - self
 • Finansiële verslag deur ouditeur van besigheid - gade
 • Stempel van Kommissaris van Ede op aansoekvorm

Aansoek om Vrystelling van Skoolfonds

Application for School Fee Exemption